รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750020
ชื่อโครงการ : โครงการ "การตรวจฟังเสียงหัวใจสำหรับการวินิจฉัยโรคผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์"
  The Measurement of the Heart Sounds for the Heart Diagnosis via Electronic Mail
หัวหน้าโครงการ : สุรนันท์ น้อยมณี
ทีมวิจัย :
สุรนันท์ น้อยมณี
หัวหน้าโครงการ
สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ให้ได้ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยทางไกลของโรคหัวใจ 2. จัดสร้างเครื่องต้นแบบทางฮาร์ดแวร์ของเครื่องวัดและบันทึกเสียงหัวใจ
สถิติการเปิดชม : 2,092 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 492 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400