รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0001
ชื่อโครงการ : โครงการ ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  Decision Support System for Sustainable Management Planning of Nature-based Recreation Areas Phase I
หัวหน้าโครงการ : นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
หัวหน้าโครงการ
วันชัย อรุณประภารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพงษ์ ชุมแสงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รติกร น่วมภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและระบบการจำแนกกลุ่มชั้นของแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในประเทศที่สอดคล้องกับหลักวิชาการ

สากล และคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งและกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

สถิติการเปิดชม : 3,319 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 491 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400