รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0014
ชื่อโครงการ : ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
  Patentiality of Sports tourism Resources Amomg Phuket Pangnga and Krabi
หัวหน้าโครงการ : ชาตรี สุวัณ ณ เขมรัฐ
ทีมวิจัย :
ชาตรี สุวัณ ณ เขมรัฐ
หัวหน้าโครงการ
ปริญ เลาหบรรจง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจน์ สุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา เลาหบรรจง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกวลี เอ่งฉ้วน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณา พิทักษ์ศานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจความต้องการกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการตอบรับ

ของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

2. เพื่อสำรวจศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

สถิติการเปิดชม : 3,385 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 409 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400