รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4880001
ชื่อโครงการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
  -
หัวหน้าโครงการ : วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ระยะยาวของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คือ การสร้างองค์ความรู้และระดมทรัพยากรนักวิชาการชั้นสูงของภาคใต้เพื่อการพัฒนาสุขภาพของภูมิภาคนี้ การดำเนินการในระยะที่สองนี้จะมี output และ indicators ที่วัดได้ดังนี้

Output และ Indicators เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 7-12 เดือนที่ 13-18 เดือนที่ 19-24 เดือนที่ 25-30

ด้านองค์ความรู้1.ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของคนในภาคใต้ซึ่งได้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในระดับภาคใต้และระดับประเทศ2. ผลงานวิจัยเชิงวิชาการสากล ที่เกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

1. นักวิจัยใหม่ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอกรวมทั้งอาจารย์ทำงานเป็นกลุ่มและเครือข่ายภายในภาคใต้ และระหว่างสถาบันวิชาการต่างๆ

ทั่วประเทศที่ active

- นักศึกษาระดับปริญญาโท

- นักศึกษาระดับปริญญาเอก

- อาจารย์ / นักวิจัยใหม่อิสระ

- ประธานหรือผู้ประสานงานชุดโครงการ

- ทีมงานประจำชุดโครงการ

2. นักจัดการวิจัยมืออาชีพเต็มเวลาและบางเวลาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก (facilitate) และติดตาม (monitor) ทำให้งานวิจัยต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ3. นักจัดการความรู้ช่วยประสานงานวิชาการ, การวิจัยและการพัฒนาสุขภาพในชุมชนเข้าด้วยกันให้ครบวงจร4. เครือข่ายการทำงานร่วมกัน5 เรื่อง5 เรื่อง

4 คน

10 คน

5 คน

4 คน10 คน

4 คน

4 คน10 เครือข่าย7 เรื่อง5 เรื่อง

3 คน

5 คน

5คน

3 คน7 คน

4 คน

5 คน7 เครือข่าย8 เรื่อง5 เรื่อง

3 คน

5 คน

5 คน

3 คน8 คน

4 คน

5 คน8 เครือข่าย7 เรื่อง5 เรื่อง

3 คน

5 คน

7 คน

3 คน10 คน

6 คน

5 คน10 เครือข่าย8 เรื่อง5 เรื่อง

3 คน

5 คน

8 คน

3 คน10 คน

6 คน

5 คน10 เครือข่ายสถิติการเปิดชม : 2,760 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 422 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400