โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49H0004
ชื่อโครงการ : วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  -
หัวหน้าโครงการ : ปราณี กุลละวณิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราณี กุลละวณิชย์
หัวหน้าโครงการ
ชลดา เลาหวิริยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศา เบญจรัตนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริวรรณ ภิญโญลักษณา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เยาวภาพงศ์ ณ ระนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีปทุม นุ่มอุรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศา เตียว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลรัตน์ ระลึกมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรนุช ทองทักษิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทา ชิระมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณา แสงอร่ามเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์สุดา ภู่เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิมล ต่ออภิชาติตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรารถนา กาลเนาวกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอนก กิมสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2549
วัตถุประสงค์ : สร้างรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแบบเข้มเน้นทักษะฟัง-พูด ในเวลา 6-8 สัปดาห์ ทั้งใน

เรื่องเอกสาร ตำราเรียน วิธีการสอนและวิธีการวัดผลที่เหมาะสม

2.2 สร้างรูปแบบของการปฏิบัติงานที่อาศัยความร่วมมือกันระหว่างครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษานั้นและใน

ท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 18,007 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12,161 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th