โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030011
ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนปีการศึกษา 2550
  Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA 2007)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
อดิเรก พิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 2. วัตถุประสงค์

2.1 สร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ และส่งเสริมการทำโครงงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

2.2 สร้างนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบใหม่ จัดทำข้อความรู้ ฐานข้อมูล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรม

2.3 เป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางประสานเครือข่ายระหว่างโรงเรียน

2.4 สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้และขยายผล

2.5 ให้ความรู้ดาราศาสตร์แก่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนาม "ศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม"

2.6 ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีของชาติด้วยหลักการ "เรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้พรมแดน"

สถิติการเปิดชม : 4,669 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 344 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th