รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050029
ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดสตูล
 
หัวหน้าโครงการ : กฤชพงศ์ คงไหม
ทีมวิจัย :
กฤชพงศ์ คงไหม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและสุขภาวะที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็นสังคมอยู่ดี มีสุข ซึ่งดำเนินการและบูรณาการร่วมกันของภาคีภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคส่วนปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และวิชาการ โดยใช้ระบบการจัดการข้อมูลและการทำแผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญ
สถิติการเปิดชม : 1,223 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 165 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400