รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050098
ชื่อโครงการ : การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า
  Microwave-Induced Thermal Conversion of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer/Natural Rubber Composite from Shoe Sole Scrap
หัวหน้าโครงการ : ดวงดาว อาจองค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดวงดาว อาจองค์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเศษยางพื้นรองเท้าแตะโดยใช้กระบวนการสลายตัวทางความร้อนด้วยพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ไพโรไลซิส" และภายใต้บรรยากาศที่จำกัดก๊าซออกซิเจนที่เรียกว่า "แก๊ซสิฟิเคชัน"
สถิติการเปิดชม : 1,074 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (324 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 172 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400