รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5090006
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการระบบคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  Management form of Research Quality System's Suratani Rajabhat University
หัวหน้าโครงการ : พิชัย สุขวุ่น
ทีมวิจัย :
พิชัย สุขวุ่น
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ตรงตามสภาพปัญหาเชิงพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 549 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400