รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5090009
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสู่การเป็นสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
  The Management Research of Sisaket Rajabhat University to Institute Research of Sisaket
หัวหน้าโครงการ : ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
กุลชญา แว่นแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยฉัตร ทองแพง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสู่ความเป็นสถาบันการวิจัยของท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาสถานภาพ ยุทธศาสตร์ ประเด็น ขอบเขต แผนปฏิบัติงาน เป้าหมายการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3. เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสู่การเชื่อมโยงกับกลไกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สถิติการเปิดชม : 520 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400