รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120057
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสารสกัดและพัฒนาคุณภาพขอองน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอระดับห้องปฎิบัติการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
  Development of Pomelo peel oil quality and extraction in pilot scale
หัวหน้าโครงการ : ณัฎฐินี อนันตโชค : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฎฐินี อนันตโชค
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิธีสกัดที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอระดับห้องปฏิบัติการ ให้สามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
สถิติการเปิดชม : 2,442 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 660 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400