รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130019
ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
  Center for Chemical and Hazadous Waste Management Project
หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ ภวสันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประเสริฐ ภวสันต์
หัวหน้าโครงการ
สุจิตรา วาสนาดำรงดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วลัยพร มุขสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายและประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
สถิติการเปิดชม : 1,267 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400