รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5140036
ชื่อโครงการ : แนวทางการยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : รฐา จันทวารา
ทีมวิจัย :
รฐา จันทวารา
หัวหน้าโครงการ
ชื่น ศรีสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกริกไกร แก้วล้วน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุปิยา ทาปทา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติพงศ์ เจริญชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลวดี ละม้ายจีน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาภารัตน์ ประทีปะเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิตติกา ทางชั้น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุบลราชธานี จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไข ศักยภาพ และข้อจำกัดของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว

4. เพื่อศึกษาประเด็นทางการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

5. เพื่อสร้างกิจกรรม สร้างเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

6. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

สถิติการเปิดชม : 2,719 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 919 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400