รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5150080
ชื่อโครงการ : วิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (ABC-MAG) ประจำปี 2551
  Area Based Collaborative Research for Master Students (ABC-MAG)
หัวหน้าโครงการ : กอบบุญ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กอบบุญ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : พัฒนาให้ทุนระดับปริญญาตรีที่มีโจทย์วิจัยมาจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโจทย์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่โดยให้ทุนปริญญาตรี 80 ทุน

2. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านทางผู้ประสานงานวิจัยหรือผู้จัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 882 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาความสามารถการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏและอาชีวศึกษา (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400