รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190014
ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน(ข้าวและอ้อย)
 
หัวหน้าโครงการ : สมพร อิศวิลานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมพร อิศวิลานนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อทบทวนข้อมูลของโครงการวิจัยที่ได้กล่าวถึงและการวิเคราะห์หาลักษณะผลสำเร็จของโครงการวิจัยฯ

(2) เพื่อจัดทำการประเมินผลกระทบเบื้องต้นของโครงการวิจัยฯ

(3) เพื่อประเมินแนวทางการผลักดันผลผลิตของงานวิจัยสู่เกษตรกรในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 2,409 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 445 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400