โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230005
ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2552
  Learning center for Earth Science and Astronomy LESA 2009
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วิภู รุโจปการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรณิกา ศรีจันโท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 ป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 - 4 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยจัดทำข้อความรู้ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เผยแพร่บนแผ่นซีดี และเว็บไซต์

2.2 เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

2.3 สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนรู้ เช่น จัดหลักสูตรการเรียนรู้ระยะไกลทางอินเทอร์เน็ต

2.4 ฝึกครูและนักเรียนให้เป็นนักวิจัย โดยจัดอบรมหลักสูตรครุวิจัยและยุววิจัย

2.5 กระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมให้กับสาธารณชน เมื่อเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ

2.6 เป็นศูนย์กลางประสานเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีของชาติด้วยหลักการ "เรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้พรมแดน"

2.7 สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้และขยายผล

2.8 ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ให้แก่เยาวชนไทย

สถิติการเปิดชม : 2,868 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 503 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th