โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230019
ชื่อโครงการ : ศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้
  Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA 2010)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วิภู รุโจปการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอซี เบ็ญสุหลง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนชม ใจชะอุ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา วิมลถนอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉันทนา เชาว์ปรีชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรณิกา ศรีจันโท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกจากงานวิจัยสู่พื้นที่

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยที่ใช้ข้อมูลท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระบบโลก

สถิติการเปิดชม : 1,814 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 205 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th