รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240018
ชื่อโครงการ : เมืองน่าอยู่ โดยความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม
 
หัวหน้าโครงการ : ทนงศักดิ์ ใจสบาย
ทีมวิจัย :
ทนงศักดิ์ ใจสบาย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ในพื้นที่ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อยกระดับการเรียนรู้ การเก็บข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ในพื้นที่ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการ การใช้ข้อมูลของตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเชื่อมโยงระบบ GIS ให้มีประสิทธิภาพ 4.เพื่อจัดกิจกรรม การจัดการองค์ความรู้แก่ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.เพื่อติดตามและประเมินผลความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ด้วยการประเมินแบบเสริมพลัง
สถิติการเปิดชม : 1,233 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 326 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400