รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340037
ชื่อโครงการ : ศึกษาการจัดการภูมิทัศน์มอหินขาวและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในจังหวัดชัยภูมิ
 
หัวหน้าโครงการ : ประเทือง จินตสกุล
ทีมวิจัย :
ประเทือง จินตสกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาองค์ความรู้และจัดทำเรื่องราว (Story) ของมอหินขาวและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในจังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับมอหินขาว 3.เพื่อศึกษาภูมิศาสตร์บรรพกาลของจังหวัดชัยภูมิ 4.เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนามอหินขาวและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในจังหวัดชัยภูมิ 5.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในกระบวนการวิจัย เรื่อง "มอหินขาวและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์"
สถิติการเปิดชม : 1,155 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 270 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400