รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340043
ชื่อโครงการ : ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองเก่าลพบุรีอย่างมีส่วนร่วม สู่เมืองมรดกที่น่าอยู่ของประเทศไทย
  A Feasibility Study on The Participatory Conservation and Development of Lopburi Old City : A Load to Livable Heritage City of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ธิป ศรีสกุลไชยรัก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธิป ศรีสกุลไชยรัก
หัวหน้าโครงการ
ปรียชนัน สายสาคเรศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองเก่าลพบุรีอย่างมีส่วนร่วมให้เป็นเมืองมรดกที่น่าอยู่ของประเทศไทยวัตถุประสงค์รอง

๑. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเมืองเก่าลพบุรีและบริเวณที่เกี่ยวข้องด้านมรดกทางวัฒนธรรม ทั้ง ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

๒. ให้เกิดการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ย่อย และใช้เป็นฐาน (Area based) ในการดำเนินงานวิจัย

๓. ให้งานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม โบราณสถานในพื้นที่ย่อย เป็นเหมือนโครงการนำร่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเมืองลพบุรีอย่างเป็นองค์รวม ถึงปัญหาเชิงระบบ และเชิงพื้นที่ สามารถประเมินถึงศักยภาพของผู้คนในเมืองลพบุรีที่จะส่งผลต่อการอนุรักษ์และปรับปรุงเมือง

สถิติการเปิดชม : 1,165 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 202 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400