รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350003
ชื่อโครงการ : การพัฒนา Reactive Powder Concrete
  Development of Reactive Powder Concrete
หัวหน้าโครงการ : บุรฉัตร ฉัตรวีระ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงแนวคิดและการพัฒนาคอนกรีตชนิดพิเศษที่วัสดุผงมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาได้สูง (Reactive Powder Concrete) ตามแนวคิดของผู้คิดค้นวัสดุชนิดนี้เพื่อเป็นฐานความรู้ในการค้นคว้าวิจัย

ในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต

2 เพื่อพัฒนาแนวคิด เทคนิค กระบวนการออกแบบ และขั้นตอนการพัฒนาจนได้จุดที่เหมาะสมของคอนกรีตชนิดพิเศษความสามารถในการทำปฏิกิริยาได้สูงให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีหลักการอยู่ที่การใช้วัสดุที่สามารถ

หาได้ภายในประเทศให้มากที่สุด และสามารถนำไปใช้งานได้จริงภายใต้สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย

3 ศึกษาและสร้างความเข้าใจในสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และความทนทานของคอนกรีตชนิดพิเศษที่มีความสามารถของวัสดุผงในการทำปฏิกิริยาได้สูงที่พัฒนาขึ้น เช่น ระยะเวลาการก่อตัว การพัฒนากำลังอัด กำลังดึง กำลังดัด โมดูลัสยืดหยุ่น การหดตัวแบบออโตจีเนียสและแบบแห้ง (Drying Shrinkage) ความสามารถในการกัดกร่อนของซัลเฟต เพื่อที่จะนำสมบัติที่ได้มาพิจารณาในด้านการใช้งาน Reactive Powder Concrete ตามความเหมาะสมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 1,864 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 217 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400