รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโมเดลการเคลื่อนตัวของดินและการประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
  Development of Ground Movement Model and Evaluation of Effects on Adjacent Structures Caused by Underground Construction and Tunneling
หัวหน้าโครงการ : สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ทีมวิจัย :
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของดินขณะขุดเจาะอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดิน

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดินและโครงสร้างข้างเคียง

3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการใหม่ในการพยากรณ์การเคลื่อนตัวของดินและโครงสร้างข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์สำหรับประเทศไทย

4 เพื่อคิดค้นโมเดลเพื่อใช้ในการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ที่เหมาะสม เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดินจากการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์

5 เพื่อนำเสนอข้อแนะนำและแนวทางการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์อย่างปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 1,629 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 160 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400