รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410003
ชื่อโครงการ : อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน : บทเรียนต่อประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
ทีมวิจัย :
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษากระบวนการสร้างและจัดการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในชนบทประเทศจีนเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อาทิเช่น การผลิตสินค้าวัฒนธรรม การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า 2. ศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีต่อชนบทและภาคเกษตรของจีน เพื่อศึกษาว่าแรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนมาทำงานในภาคบริการมากน้อยเพียงใด และจะส่งผลให้เกษตรกรรมของจีนมีแนวโน้มจะปรับตัวไปอย่างไร 3. ศึกษาปรากฎการณ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในภาคชนบทของประเทศจีนเพื่เป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 1,931 ครั้ง
ชุดโครงการ : จีนศึกษา (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 250 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400