รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410004
ชื่อโครงการ : นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ในภาคการเกษตรของจีน : กรณีศึกษาเมืองหางโจวและมหานครฉงชิ่ง
 
หัวหน้าโครงการ : สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
ทีมวิจัย :
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการกลายเป็นเมืองของประเทศจีน โดยเฉพาะมิติการขยายพื้นที่ของมหานครฉงชิ่ง และเมืองหังโจว

2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของนคราภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการใช้ที่ดินในภาคการเกษตรของมหานครฉงชิ่ง และเมืองหังโจว

3 เพื่อศึกษาการปรับตัวรวมทั้งการแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรในมหานครฉงชิ่ง และเมืองหังโจว

สถิติการเปิดชม : 1,771 ครั้ง
ชุดโครงการ : จีนศึกษา (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 311 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400