โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420037
ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบและความมั่นคงอาหารของชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  Traditional Ecological Knowledge to Community-based Food Acquisition and Security: Case studies in Dansai district, Loei province
หัวหน้าโครงการ : เอกรินทร์ พึ่งประชา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เอกรินทร์ พึ่งประชา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพทั้งในแง่บทบาทและการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารในความหมายของคนท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยศึกษาผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ความรู้และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์ต่อระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

4. เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาใช้ในเชิงนโยบายต่อองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบและความมั่นคงทางอาหารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

สถิติการเปิดชม : 3,098 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 861 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th