รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430005
ชื่อโครงการ : การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
  Participatory Management Planning for Water Security in Nakorn Pathom Province
หัวหน้าโครงการ : ง่ายงาม ประจวบวัน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ง่ายงาม ประจวบวัน
หัวหน้าโครงการ
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงลักษณ์ สมันตรัฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐชนา พวงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วม 2. การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดและในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถิติการเปิดชม : 1,301 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 390 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400