รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
  The Participatory Development of the Cultural Tourism Route by the Communities in Phitsanulok Municipality
หัวหน้าโครงการ : จิรวัฒน์ พิระสันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิรวัฒน์ พิระสันต์
หัวหน้าโครงการ
กฤษฎา มีพยุง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรมฤดี ชามพูนท
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา อาสนะคงอยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) รวบรวมองค์ความรู้และฐานข้อมูลวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้งเพื่อสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน

2) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

3) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

สถิติการเปิดชม : 2,460 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนล่าง (25 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,268 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400