รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510013
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) มณฑลเจียงซี
 
หัวหน้าโครงการ : วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
ทีมวิจัย :
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 มิ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการธำรงรักษาแบบวิธีเชิงประเพณีดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เพื่อสะท้อนภูมิปัญญา เทคโนโลยี กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการที่ถูกถ่ายทอดจากอดีตมาจนถึงยุคร่วมสมัย 2. เพื่อนำเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับแหล่งเตาเผาที่สำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดลำปางซึ่งมีเซรามิกส์เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
สถิติการเปิดชม : 4,273 ครั้ง
ชุดโครงการ : จีนศึกษา (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 116 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400