รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510019
ชื่อโครงการ : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
 
หัวหน้าโครงการ : ประวิทย์ เขมสุนันท์
ทีมวิจัย :
ประวิทย์ เขมสุนันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 23 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินและสถาบันทางการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน 2. เพื่อค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง ของสถาบันทางการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's เพื่อการลงทุนในประเทศจีน
สถิติการเปิดชม : 1,027 ครั้ง
ชุดโครงการ : จีนศึกษา (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 87 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400