โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510039
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
 
หัวหน้าโครงการ : วรวิทย์ เจริญเลิศ
ทีมวิจัย :
วรวิทย์ เจริญเลิศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) วิเคราะห์ความชุก (incidence) ของการเจ็บป่วยของโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้ออักเสบจากการทำงาน ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

2) ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้ออักเสบจากการทำงาน ของแรงงานในแผนกคลังสินค้า กับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย

3) นำเสนอรูปแบบในการจัดการ มาตรการ และการแก้ไขปัญหารวมทั้งหลักเกณฑ์ในการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

4) เพื่อนำมาสู่การปฏิรูปกฎหมายที่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิการประสบอันตรายการบาดเจ็บและโรคเนื่องจากการทำงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

5) วิเคราะห์บรรทัดฐานที่ศาลใช้ในการตัดสินคดีกับการสร้างความยุติธรรมทางสังคม (social justice)สถิติการเปิดชม : 1,123 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 286 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th