รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530002
ชื่อโครงการ : การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ - การจำลองการบริหารจัดการน้ำเพื่อข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
  The Water Resources Study for Strategic Water Management in Nan River Basin - Water Management Simulation for Strategic Recommendations
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ชัยยุทธ สุขศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อักษรา พฤทธิวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย สุทธิธรรมจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยธิดา เรืองรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวนทัน กิจไพศาลสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพศาล สันติธรรมนนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการคาดการณ์ฝนและน้ำท่าจากข้อมูลดาวเทียม การเพิ่มพื้นที่ป่าและน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย การพัฒนาเกณฑ์ควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์แบบหลายเงื่อนไข (dynamic rule curve) และรูปแบบควบคุม/ปรับการบริหารให้เหมาะสมตามสถานการณ์น้ำ (reservoir operation) เพื่อนำเข้าแบบจำลองและประยุกต์ในการจำลองบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน

2. จำลองการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์น้ำท่วมและสภาพการขาดแคลนน้ำภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจำลองทางเลือกการจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ ในลักษณะเชื่อมโยงการบริหารภายในลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมจากแผนพัฒนา/โครงการของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมและเครื่องมือการจัดการใหม่ๆ ได้แก่ เกณฑ์ควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์แบบหลายเงื่อนไข (dynamic rule curve) รูปแบบควบคุม/ปรับการบริหารให้เหมาะสมตามสถานการณ์น้ำ (reservoir operation) พื้นที่รับน้ำนองใหม่ และอื่นๆ

3. ศึกษาดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านน้ำ (water security index) ในลุ่มน้ำน่านและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงเชิงพื้นที่หรือเชิงลุ่มน้ำย่อยภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันและอนาคตที่กำหนดขึ้นยและการประยุกต์ใช้ภายใต้แนวทางเลือกการบริหารจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์

4. จัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ

สถิติการเปิดชม : 1,186 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 241 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400