โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550015
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์ขับเคลื่อนคลัสเตอร์การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
  Strategy for Mobilizing Tourism Cluster Participatory in Sustainable Tourism Development in Andaman Coastal Provinces: A Case Study of Phuket Province
หัวหน้าโครงการ : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ตติยาพร จารุมณีรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
เกศรา สุกเพชร
หัวหน้าโครงการย่อย
รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
หัวหน้าโครงการ
กนกกานต์ แก้วนุช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์/คู่มือแนวทางการสร้างเสริมความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และดำเนินการเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้กับภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม

2. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์/คู่มือแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับภาคส่วนต่างๆ ในคลัสเตอร์ท่องเที่ยว และดำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถดังกล่าวแบบมีส่วนร่วม

3. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถิติการเปิดชม : 696 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 536 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th