โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550039
ชื่อโครงการ : การเพิ่มศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้
  The Increasing Potential of Value and Worth of Tourism Product in Lower Northeastern of Thailand
หัวหน้าโครงการ : อินทิรา ซาฮีร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ใจแก้ว แถมเงิน
หัวหน้าโครงการย่อย
สรินทิพย์ ทวีเดช
หัวหน้าโครงการย่อย
สุวภัทร ศรีจองแสง
หัวหน้าโครงการย่อย
วรารัตน์ บุญแฝง
หัวหน้าโครงการย่อย
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีสานใต้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง 2. เพื่อยกระดับศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอีสานใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. เพื่อค้นหาศักยภาพทางการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ และความงาม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางท่องเที่ยว

4. เพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตอีสานใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบำเพ็ญประโยชน์

5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนในชุมชนสามารถใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศคาดการณ์และวางแผนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ตลอดจนบริหารจัดการและธำรงรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้

สถิติการเปิดชม : 1,330 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,227 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th