โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550090
ชื่อโครงการ : การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
  Value Creation of Local Thai Food for Northern Thailand Tourism
หัวหน้าโครงการ : พัชรี ตั้งตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วารุณี วารัญญานนท์
หัวหน้าโครงการย่อย
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
หัวหน้าโครงการย่อย
พัชรี ตั้งตระกูล
หัวหน้าโครงการ
เพลินใจ ตังคณะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย จิวเจริญสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ สมพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรุณา วงษ์กระจ่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล รำไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและผลิตสื่ออาหารท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ

3. เพื่อพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในวิถี Tourism Gastronomy

4. เพื่อการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือเชิงวัฒนธรรม

5. เพื่อศึกษาคุณค่าเชิงสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

สถิติการเปิดชม : 2,858 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,014 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th