รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610041
ชื่อโครงการ : รูปแบบและกลยุทธ์การการปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้: กรณีการข่าวลือ ข่มขู่ ห้ามทำงานวันศุกร์
 
หัวหน้าโครงการ : ทัศมะ โพธิ์ดี
ทีมวิจัย :
ทัศมะ โพธิ์ดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบการเผยแพร่ข่าวลือจากกลุ่มขบวนการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างข่าวลือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 1,750 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 142 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400