รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630002
ชื่อโครงการ : การประเมินการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
  Evaluation of the Implementation of Article 67 (2) of the Thailand Constitution 2007
หัวหน้าโครงการ : นันทวรรณ วิจิตรวาทการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
หัวหน้าโครงการ
นิตยา วัจนะภูมิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุมา ลางคุลเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนาธิป วัฒนนภาเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพรรณ คำหอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง

2) จัดทำข้อเสนอรูปแบบในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง โดยเน้นที่เทคนิคในการทำรายงาน EHIA และกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

สถิติการเปิดชม : 1,214 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400