โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630007
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
  The effects of converting field crop to rubber (Hevea brasiliensis) plantation on slope lands in Nan watershed
หัวหน้าโครงการ : วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
ทีมวิจัย :
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรพร รักษ์งาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรัณธร บุญญานุภาพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาน้ำสมุนตอนล่าง จังหวัดน่าน ต่อความเสื่อมโทรมของดินจากการกร่อนดิน และรุนแรงในการเกิดอุทกภัย

2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการลดผลกระทบจากการปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชัน โดยสามารถเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชัน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาน้ำสมุนตอนล่าง จังหวัดน่าน

สถิติการเปิดชม : 474 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th