รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0019
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยใน “ชนบท” : กรณีภาคเหนือตอนล่าง
 
หัวหน้าโครงการ : เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
ทีมวิจัย :
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสามพื้นที่ที่เลือกสรรแล้วของสุโขทัย โดยพิจารณาว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้เป็นฐานก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม หรือการเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ใหม่ของคนชนบทสุโขทัย และสัมพันธ์ไปถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมหรือระบอบอารมณ์ความรู้สึกในการให้ความหมายกับสิ่งรอบตัวพวกเขา คือ ความหมายของชีวิตทางสังคมและการเมืองแบบใหม่ ซึ่งท้ายที่สุดถักทอกันสู่มิติทางการเมือง คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนชนบทใหม่เพื่อให้ระบบการเมืองมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการให้ความหมายกับชีวิตและสังคมของคนชนบทใหม่ด้วย
สถิติการเปิดชม : 973 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 162 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400