โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710018
ชื่อโครงการ : ออกแบบมาตรการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงเพื่อบรรเทาความขัดแย้งในสังคมไทย
  Redesigning protest policing to cope with conflicts in Thai society
หัวหน้าโครงการ : จันจิรา สมบัติพูนศิริ
ทีมวิจัย :
จันจิรา สมบัติพูนศิริ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ประวัติศาสตร์การรับมือผู้ชุมนุมในสังคมไทยช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2553 มีลักษณะอย่างไร?

2. ปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงในแบบต่างๆ ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา?

3. รูปแบบการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงส่งผลต่อพลวัตความขัดแย้งในแต่ละช่วงอย่างไร?

4. จากประสบการณ์การมือผู้ประท้วงในต่างประเทศ ตัวแบบมาตรการรับมือผู้ประท้วงใดบ้างที่ประสบความสำเร็จในการช่วยบรรเทาความขัดแย้งรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของการประท้วง? และสามารถประยุกต์ในการออกแบบคู่มืองานตำรวจการชุมนุมประท้วงใหม่บริบทสังคมไทยได้อย่างไร?

สถิติการเปิดชม : 1,222 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 185 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th