รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710047
ชื่อโครงการ : การกลับพม่าและการดำรงชีพในสภาวะหลังการพลัดถิ่น: กรณีศึกษาพ่อค้ารายย่อยในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า
  Return to Burma and Post-Displacement Livelihoods: A Case Study of Small-Scaled Traders in the Thailand-Myanmar Borderland
หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ แรงกล้า : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประเสริฐ แรงกล้า
หัวหน้าโครงการ
สิริไพลิน สิงห์อินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการค้าขนาดเล็กและผู้ค้ารายย่อยในเมืองชายแดนของพม่าและเงื่อนไขทางสังคมของการดำรงชีพแบบดังกล่าว

2)เพื่อศึกษาลักษณะของการทำการค้าขนาดเล็ก/การลักลอบค้าข้ามแดนในบริบทสังคมชายแดนที่อ่อนไหวทางการเมือง

3)เพื่อศึกษาผลและผลพลอยได้จากการเลือกเดินทางกลับพม่าและรับแนวทางการดำรงชีพแบบการค้าขนาดเล็ก/การลักลอบค้าข้ามแดน

4)เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการจัดการการอพยพเคลื่อนย้ายในสังคมหลังสภาวะพลัดถิ่น
สถิติการเปิดชม : 1,222 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 233 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400