โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750053
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจสอบเชื้อโรคในอาหารอย่างรวดเร็ว
  Development of Rapid Fluorogenic Methods for Foodborne Pathogens
หัวหน้าโครงการ : ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ปรียาพร เกิดฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ กิติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวลระหงษ์ เทพวิวัฒน์จิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรวรรณ ชุณหชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยอดยศ ศรีตังนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารี ทัตติยพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : • 2.1 เพื่อพัฒนาชุดทดสอบจากอนุภาคซิลิกาและอนุภาคแม่เหล็กเฟอร์โรแมกเนติก

• 2.2 เพื่อพัฒนาเทคนิคการทดสอบเชื้อโรคในอาหาร 2 ชนิด

• 2.3 เพื่อลดเวลาวิเคราะห์ทดสอบเชื้อโรคให้น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

สถิติการเปิดชม : 318 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th