โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0008
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาตัวแบบการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
 
หัวหน้าโครงการ : มานพ ษมาวิมล
ทีมวิจัย :
มานพ ษมาวิมล
หัวหน้าโครงการ
สุบัน พรเวียง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำรัส หาญกล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประจบ ขวัญมั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ ขวัญมุก
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาธิต มากมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุกลรัตน์ มิ่งสมร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากลไก วิธีการทำงานและถอดบทเรียนตัวแบบจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

2. เพื่อพัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพการอ่าน แผนการบริหารงานบุคคล แผนการนิเทศติดตาม แผนการจัดการด้านระบบข้อมูล

4. เพื่อสร้างกระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

5. เพื่อพัฒนา ระบบข้อมูลสนับสนุน ในการวางแผนและติดตาม การเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

6. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการทำงานให้เป็นตัวแบบ (Model) การเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดสุโขทัย

สถิติการเปิดชม : 574 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาการศึกษาเชิงพิ้นที่ (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 553 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th