รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57H0020
ชื่อโครงการ : เครือข่ายการวิจารณ์ : การวิจัยและพัฒนา
  Networking of Criticism : Research and Development
หัวหน้าโครงการ : อัญชลี ชัยวรพร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลี ชัยวรพร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจารณ์และผู้สนใจการวิจารณ์ศิลปะที่จะดำเนินการอย่างสอดประสานกัน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และสถาบัน และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะ ทั้งที่ได้มาจากการวิจัยของโครงการที่ผ่านมาร และที่กำลังจะค้นพบจากนโยบาย “ป่าล้อมเมือง”

2.เพื่อแสวงหาข้อสรุปรวมในเชิงแนวคิด หลักการ และ/หรือ หลักวิชา ที่ว่าด้วยการสร้างและการดำเนินงานในรูปของเครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ

3.นำประสบการณ์ที่ได้จากการสร้างเครือข่ายไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมเชิงวิจารณ์ศิลปะ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในสังคม

สถิติการเปิดชม : 911 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 323 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400