รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810002
ชื่อโครงการ : อัตลักษณ์และบทบาททางการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยของคนชั้นกลางกรุงเทพ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการกปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)
 
หัวหน้าโครงการ : ธร ปีติดล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธร ปีติดล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. อัตลักษณ์ทางการเมืองของคนชั้นกลางในกรุงเทพ โดยเฉพาะในกลุ่มที่สนับสนุนกปปส.นั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร บุคลิกลักษณะสำคัญในตัวตนทางการเมืองของพวกเขาคืออะไร และพวกเขาเชื่อมโยงบทบาททางการเมืองของพวกตนเข้ากับอัตลักษณ์ทางการเมืองของตนเช่นไร

2. อัตลักษณ์ทางการเมืองของคนชั้นกลางในกรุงเทพมีบทบาทอย่างไรต่อการตีความความจริงที่อยู่เบื้องหลัง “การเมืองเชิงศีลธรรม” ของพวกเขา เช่น การตีความว่าอะไรคือปัญหาทางการเมืองที่สำคัญของประเทศไทย และอะไรคือระบบทางการเมืองที่พวกเขาใฝ่ฝันอยากจะให้เกิดขึ้นจริง

3. สภาพที่แวดล้อมการเติบโตของพวกเขามาสู่การเป็นคนชั้นกลางกรุงเทพ ทั้งในแง่มุมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีลักษณะสำคัญอันใดบ้างที่เชื่อมโยงและนำมาสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และแนวคิดทางการเมืองในปัจจุบันของพวกเขา

สถิติการเปิดชม : 4,980 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,240 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400