รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810003
ชื่อโครงการ : “ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี้ฉ้อทำร้ายประชาชน”: การเมืองเชิงศีลธรรมของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ
 
หัวหน้าโครงการ : ชลิตา บัณฑุวงศ์
ทีมวิจัย :
ชลิตา บัณฑุวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการเมืองเชิงศีลธรรมของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ

2. ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเชิงศีลธรรมของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ

3. ศึกษาผลของการเมืองเชิงศีลธรรมฉบับ กปปส. ที่มีต่อการเมืองไทยโดยรวม

สถิติการเปิดชม : 1,119 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400