โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820007
ชื่อโครงการ : สถานการณ์ทางการผลิต และสถานการณ์ทางการตลาดของพริกพื้นเมืองหัวเรือ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  Production and Marketing Situation of Hua Rua Local Chili for Developing Network and Sustaining Job: A Case Study of Ubon Ratchathani Province
หัวหน้าโครงการ : สุภาวดี ขุนทองจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
หัวหน้าโครงการ
สุขวิทย์ โสภาพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของพริกหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วิธีการคัดเลือกพันธุ์พริก การปรับปรุงพันธุ์ การเก็บรักษาพันธุ์ ระบบการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง จนถึงตลาด

2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางด้านการตลาดของพริกพื้นเมืองหัวเรือในจังหวัดอุบลราชธานี

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิตและการตลาดพริกพื้นเมืองหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี

4. เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการผลิตและการตลาดพริกพื้นเมืองหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
สถิติการเปิดชม : 1,726 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 515 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th