โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830003
ชื่อโครงการ : ภาพฉายในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำห้วยหลวงและจังหวัดอุดรธานี
  Land Use Change Scenarios of Huayluang River Basin and Udonthani Province
หัวหน้าโครงการ : สถาพร มนต์ประภัสสร
ทีมวิจัย :
สถาพร มนต์ประภัสสร
หัวหน้าโครงการ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชัย พันธนะหิรัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนาวลัย อุฑารสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.พ. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินภายใต้สภาพเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน

2. เพื่อสร้างภาพฉายการใช้ที่ดินในอนาคตของลุ่มน้ำห้วยหลวงและจังหวัดอุดรธานี
สถิติการเปิดชม : 164 ครั้ง
ชุดโครงการ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th