รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830013
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลน้ำ ภาวะน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  Potential Changes in Water Balance, Flood and Drought Situation in Huay Luang Watershed in the Future under Climate Change Influence
หัวหน้าโครงการ : เฉลิมชัย พาวัฒนา
ทีมวิจัย :
เฉลิมชัย พาวัฒนา
หัวหน้าโครงการ
อนุชิต วงศาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธี พงศ์กิจวิทูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา หอมวิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลน้ำและประเมินภาวะน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำห้วยหลวง

สถิติการเปิดชม : 1,012 ครั้ง
ชุดโครงการ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 106 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400