โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840010
ชื่อโครงการ : แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้ได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน
  Guidelines for Reform of the Personal Income Tax (PIT) for Effective Implementation and An Analysis of Income Distribution at the Upper End of the Income Scale in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ผาสุก พงษ์ไพจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ผาสุก พงษ์ไพจิตร
หัวหน้าโครงการ
นวลน้อย ตรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัณณ์ อนันอภิบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงมณี เลาวกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณีขวัญ จันทรศร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชญาณี ชวะโนทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำรายงานเสนอภาพรวมของระบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (PIT) ( รวมทั้งบริบทในด้านเศรษฐกิจสังคมของผู้มีรายได้พีงประเมินและผู้เสีย/ไม่เสียภาษี ) ทิศทางของมาตรการปฏิรูประบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและการจัดเก็บ ให้นำไปปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มความเป็นธรรม และเพิ่มรายได้แก่รัฐโดยไม่ต้องเพิ่มอัตราภาษี. พร้อมทั้งประมาณการรายได้รัฐที่จะได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปฏิรูป PIT ที่เสนอ

2. เพื่อจัดทำรายงาน เสนอมาตรการใหม่ๆในการจัดโครงสร้าง อัตรา และการจูงใจให้เสียภาษี PIT จากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าไทย

3 เพื่อจัดทำรายงานเสนอทางเลือกการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Semi-autonomous Revenue Agency หรือ SARA เป็นการใช้องค์กรเก็บภาษีที่แยกออกไปจากกระทรวงการคลัง ในลักษณะการจัดองค์กรกึ่งอิสระแต่อยู่ในกำกับของรัฐบาล (คล้ายกับเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่ประสบความสำเร็จในบางประเทศ

4 เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์การกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มคนรายได้สูง เพื่อทำให้ภาพการกระจายรายได้ในสังคมไทยมีความครอบคลุมขึ้นจากการใช้ข้อมูลของกรมสรรพากร

5 เพื่อจัดการสัมมนาและเผยแพร่ผลการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 658 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 238 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th