โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840050
ชื่อโครงการ : การศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : ไพรินทร์ ชลไพศาล
ทีมวิจัย :
ไพรินทร์ ชลไพศาล
หัวหน้าโครงการ
สุณีย์ กัลยะจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพัฒน ภาสบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาธรรมชาติและขอบข่ายของสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา

3. เพื่อศึกษานโยบายและผลการดำเนินนโยบายในอดีตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้แก้ไขปัญหาความรุนแรง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาคู่มือที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้วงจรการแก้ปัญหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

สถิติการเปิดชม : 313 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th